Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym, w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i spółkom prawa handlowego. Pomoc ta udzielana jest, w szczególności, na terytorium całego województwa Śląskiego, ale swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju.

Adwokat Ewelina Włodarz-Nowak

Adwokat Ewelina Włodarz-Nowak swoje obowiązki wypełnia gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa. Zachowuje tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kieruje się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej. Adwokat świadczy pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, projektów pism, występowaniu przed sądami i urzędami.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Ewelina Włodarz-Nowak

ul. Zabrska 24/4, 44-100 Gliwice
tel. 604-753-124
adres e-mail: adwokat.wlodarz@op.pl

facebook: kancelariaadwokacka.gliwice

Gdziny otwarcia:
poniedziałek - piątek. od 9:00 do 17:00

PRAKTYKA KANCELARII

 • Prawo i postępowanie karne:

  obrona w sprawach karnych oraz o wykroczenia na każdym etapie postępowania, także w postępowaniu karnym wykonawczym, reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem, działanie jako oskarżyciel posiłkowy

 • Prawo i postępowanie cywilne:

  m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, sprawy związane z umową najmu lub dzierżawy, sprawy o własność i inne prawa rzeczowe na nieruchomości, zasiedzenie, ochrona konsumentów, sprawy ubezpieczeniowe z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze:

  m.in. sprawy o rozwód, separację, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku

 • Prawo spadkowe:

  sprawy z tytułu dziedziczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych

 • Prawo pracy:

  m.in. sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie pracownika do pracy,  o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o zapłatę, o ustalenie istnienia stosunku pracy, bezprawne zastosowanie kary porządkowej, o mobbing

 • Prawo ubezpieczeń społecznych:

  m.in. sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, sprawy o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego, o świadczenie rehabilitacyjne,  o odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego

 • Prawo i postępowanie administracyjne:

  obrona interesów stron w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
Logo Adwokatury Polskiej